Regulamin

Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług hostingowych świadczonych przez firmę Anerko Prosta Spółka Akcyjna (dalej nazywaną "Usługodawcą").
1.2. Usługodawca:
a) E-mail: contact@aderlo.cloud
b) Adres: ul. Nowogrodzka, nr 50/54, lok. 515, Warszawa, kod pocztowy 00-695
c) Numer KRS: 0001069967
d) Numer REGON: 526982332
e) Numer NIP: 7011175439

Zakres usług
2.1. Usługodawca świadczy usługi hostingowe, umożliwiające umieszczanie, przechowywanie i udostępnianie stron internetowych, aplikacji oraz innych danych na serwerach.
2.2. Usługi hostingowe mogą być świadczone na podstawie umowy indywidualnej lub na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług, o czym powiadomi Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem.

Obowiązki Użytkownika
3.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa oraz niniejszego regulaminu.
3.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści i dane na serwerach Usługodawcy.
3.3. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania treści sprzecznych z obowiązującym prawem, treści obraźliwych, niezgodnych z zasadami etyki lub naruszających prawa innych osób.
3.4. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego wykonywania kopii zapasowych swoich danych, aby uniknąć ich utraty w przypadku awarii serwera.
3.5. Na serwerze Aderlo.cloud zakazuje się wysyłania masowego mailingu powyżej 300 wiadomości dziennie na jedno konto. W przypadku wykrycia przez system spamu, może zostać nałożone ograniczenie lub blokada.

Ochrona danych osobowych
4.1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności.
4.2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług hostingowych oraz w celach związanych z administracją konta użytkownika.

Odpowiedzialność Usługodawcy
5.1. Usługodawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia niezawodnego funkcjonowania serwerów i infrastruktury hostingowej.
5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług hostingowych spowodowane siłą wyższą lub działaniami Użytkownika.

Ograniczenia w zakresie wykorzystania konta Aderlo.cloud
6.1. Masowe wysyłanie e-maili: Zabrania się używania konta Aderlo.cloud do wysyłania masowych e-maili lub spamu. Użytkownicy nie powinni nadużywać zasobów serwera poprzez nadmierną ilość wysyłanych wiadomości e-mail w krótkim czasie.
6.2. Używanie zgodnie z prawem: Konto Aderlo.cloud nie może być używane do celów nielegalnych, naruszających prawa autorskie, propagujących nienawiść, zawierających treści obraźliwe, pornograficzne lub nieodpowiednie. Użytkownicy powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
6.3. Bezpieczeństwo: Użytkownicy są odpowiedzialni za zabezpieczenie swojego konta Aderlo.cloud. Zabrania się udostępniania loginów i haseł do konta osobom trzecim. Należy unikać słabych haseł i regularnie aktualizować oprogramowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo konta.
6.4. Wykorzystanie zasobów: Użytkownicy powinni korzystać z zasobów serwera Aderlo.cloud w sposób uczciwy i nieprzekraczający przydzielonych im limitów. Nadmierne obciążenie serwera, np. poprzez nieoptymalne skrypty lub aplikacje, może prowadzić do zawieszenia konta.
6.5. Monitorowanie działań: Aderlo.cloud zastrzega sobie prawo do monitorowania działań użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i zgodności z regulaminem. Nieuprawnione lub niezgodne z regulaminem działania mogą skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta.
6.6. Zgodność z regulaminem: Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu Aderlo.cloud. Naruszenie regulaminu może skutkować ograniczeniami lub zamknięciem konta.
6.7. Wsparcie techniczne: Aderlo.cloud może udzielać wsparcia technicznego w zakresie korzystania z konta. Wszelkie pytania i problemy powinny być zgłaszane zgodnie z dostępnymi kanałami komunikacji

Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług hostingowych świadczonych przez Usługodawcę.
7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy.
7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.